Kleurcompany BV

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Kleurcompany BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kleurcompany BV gevestigd aan de Kennedylaan 11 te Terneuzen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 860619849;
   2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Kleurcompany BV een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Kleurcompany BV heeft ontvangen of met wie Kleurcompany BV in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Kleurcompany BV enige rechtshandeling verricht;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kleurcompany BV en de klant;
   4. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Kleurcompany BV aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Kleurcompany BV en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kleurcompany BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kleurcompany BV en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Aanbiedingen en offertes 
  1. Elke offerte van Kleurcompany BV is vrijblijvend. Kleurcompany BV kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
  2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Kleurcompany BV opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Kleurcompany BV haar aanbieding baseert.
  3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Kleurcompany BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kleurcompany BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of publicaties van Kleurcompany BV binden Kleurcompany BV niet.
  7. De modellen, stalen, afbeeldingen en tekeningen, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden producten. 
  8. De door Kleurcompany BV aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Kleurcompany BV niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
  9. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Kleurcompany BV terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Kleurcompany BV.
 1. Stalen
  1. Indien het te leveren product een natuurproduct is, dan kunnen stalen daarvan slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 2. Prijzen
  1. Voor de klant zijnde een consument zijn de in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven inclusief btw.
  2. Voor de klant zijnde een bedrijf zijn de in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven exclusief btw.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod of de offerte van Kleurcompany BV schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
 1. Uitvoering van de overeenkomst 
  1. Kleurcompany BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Kleurcompany BV heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
  3. Kleurcompany BV voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Kleurcompany BV, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Inmeten en montage
  1. De kosten voor het inmeten en monteren van het product worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
  2. Kleurcompany BV is gerechtigd de vaste prijs voor het inmeten en monteren te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kleurcompany BV, dat in redelijkheid niet van Kleurcompany BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 
  3. Indien Kleurcompany BV in het kader van de overeenkomst bij de klant komt inmeten en het product monteert, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen:
   1. dat de locatie waar Kleurcompany BV de werkzaamheden dient uit te voeren op het overeengekomen tijdstip voor Kleurcompany BV toegankelijk is;
   2. dat de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop het product wordt gemonteerd, daarvoor geschikt is;
   3. dat alle zich op het terrein bevindende hindernissen voor de aanvang van het inmeten en/of monteren zijn verwijderd;
   4. dat het terrein waar het inmeten en/of de montage dient te worden verricht, bereikbaar is voor de transportmiddelen van Kleurcompany BV;
   5. dat Kleurcompany BV haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten;
   6. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.
  4. Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, is de klant jegens Kleurcompany BV aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
  5. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit dit artikel, heeft Kleurcompany BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan de klant in rekening te brengen.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan Kleurcompany BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kleurcompany BV worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Kleurcompany BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
  2. De klant is gehouden Kleurcompany BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Kleurcompany BV onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De klant stelt Kleurcompany BV in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
  4. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Kleurcompany BV de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Kleurcompany BV recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Kleurcompany BV alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
  5. De klant vrijwaart Kleurcompany BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
  6. De klant is verplicht de geleverde producten enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
  7. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Kleurcompany BV niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Kleurcompany BV daardoor lijdt.
 1. Wijziging van de overeenkomst 
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kleurcompany BV zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Kleurcompany BV de klant hierover van tevoren inlichten. 
 1. Jaloezieën
  1. Hout is een natuurproduct. Hout heeft als eigenschap dat het nooit helemaal recht is. Door temperatuurverschillen kan dit optreden. Derhalve wordt op geleverde houten jaloezieën geen garantie gegeven. Het doorhangen van de onderlijst en lamellen is een eigenschap dat altijd zichtbaar is als de jaloezie gedeeltelijk of geheel is opgetrokken. Bij grote breedtes is dit sneller zichtbaar. Doordat het een natuurproduct is kunnen er kleurafwijkingen ontstaan.
  2. Het reinigen van de jaloezieën dient te geschieden door de jaloezieën met een licht vochtige doek af te nemen. Kleurcompany BV adviseert de klant de jaloezieën met gedestilleerd water te reinigen (zonder kalk).
  3. Jaloezieën kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Jaloezieën mag de klant niet schrobben of wringen. 
 1. Rolgordijnen
  1. Het rolgordijn is een traditioneel product, waarbij het gehele gewicht op twee punten belast wordt. Bij grotere breedtes of hoogtes kan het textiel doek (licht) gaan schotelen. De mate van schotelen is per doek kwaliteit verschillend en hangt af van de dikte en stabiliteit van het doek. De stof op de gestoffeerde onderlijst kan bij grotere breedtes gaan bobbelen. Dit kan zich ook voordoen bij rolgordijnen boven en onder de aluminium baleinen of onderlijst. Bij grotere breedtes kan de bovenbuis licht doorhangen, waardoor plooivorming in het doek ontstaat, wat tot de eigenschap van het rolgordijn behoort. Om de zojuist genoemde eigenschappen gedeeltelijk te voorkomen adviseert Kleurcompany BV 2 rolgordijnen per raam te plaatsen. De hoogte mag maximaal 3x de breedte bedragen, om schotelen te voorkomen. Bij grote hoogtes en smalle breedtes adviseert Kleurcompany BV een dikkere buisdiameter en/of spankabels te nemen om recht oprollen te garanderen.
  2. Het reinigen van het rolgordijn dient te geschieden door het rolgordijn met een licht vochtige doek af te nemen. Kleurcompany BV adviseert de klant de rolgordijnen met gedestilleerd water te reinigen (zonder kalk). Rolgordijnen kunnen niet in de wasmachine en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Rolgordijnen mag de klant niet schrobben of wringen.
 1. Lamelgordijnen
  1. Geringe afwijkingen in kleur en patroon in het geleverde textiele lamelgordijn ten opzichte van de staal zijn mogelijk. Textiele lamellen gordijnen zijn geweven uit textiel garen. Lamellen worden nooit op patroon geleverd en dienen dan ook door elkaar gehangen te worden om patroonvorming te voorkomen. De lamellen kunnen licht torderen doordat er rek op de stof zit. Dit zal bij grotere hoogtes eerder voorkomen.
  2. Geringe afwijkingen in kleur en patroon van het geleverde kunststof of aluminium lamelgordijn ten opzichte van de staal zijn mogelijk. Kunststof of aluminium lamellen worden nooit op patroon geleverd en dienen dan ook door elkaar gehangen te worden om patroonvorming te voorkomen. Aluminium en kunststof lamellen zijn door antistatische behandeling stof- en vuil afstotend. De kunststof lamel is een product dat bij normale kamertemperatuur stabiel van vorm is. Het kan echter voorkomen dat de lamel verhit wordt door zonlicht of een verwarming. Door deze tijdelijke verhitting kunnen de lamellen enigszins kromtrekken. Bij afkoeling komen de lamellen weer in de oorspronkelijke vorm.
  3. Het reinigen van de lamellen dient te geschieden door de lamellen met een spons af te nemen met handwarm water. De lamellen mogen niet in water gedompeld worden. Textiele lamellen kunnen (indien aangegeven) met de hand gewassen worden in een lauwwarm sopje. Kunststof lamellen kunnen door wrijving statisch worden. Dit is te verhelpen door deze met een vochtige doek af te nemen.
 1. Multishades en Twistgordijnen
  1. Lichte golfbewegingen of het schotelen van het doek zijn eigenschappen van duo rolgordijnen die altijd kunnen optreden, omdat de stof uit 2 diktes bestaat, waardoor de stof instabieler is. De duo rolgordijnen worden uitgevoerd aan een kwalitatief hoogwaardige bovenbuis om het doorhangen te voorkomen. Bij duo rolgordijnen die naast elkaar geplaatst worden bestaat er de kans dat de strepen niet geheel doorlopen. Dit probleem kan opgelost worden door het ene duo rolgordijn hoger op te trekken als het andere waardoor een kier onderaan ontstaat. Of de klant kiest voor een onderaan sluitend systeem waardoor de banen door lopen met een maximum van 3 duo rolgordijnen naast elkaar.
  2. Het reinigen van het duo rolgordijn dient te geschieden door het duo rolgordijn met een licht vochtige doek af te nemen. Duo rolgordijnen kunnen niet in de wasmachine en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Ook mogen duo rolgordijnen niet gewrongen of geschrobd worden. 
 1. Plissé en duette gordijnen
  1. Bij modellen die met een tussenlijst geleverd worden, kan er een kier ontstaan van enkele millimeters. Dit treedt het snelst op bij bredere afmetingen en bij zwaardere stoffen. Geringe kleurafwijkingen in geleverde plissé of duette gordijnen ten opzichte van de staal zijn mogelijk. Bij plissé of duette gordijnen uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Indien de plissé bijna of geheel naar beneden is bediend, dan is de plooi aan de bovenzijde van de plisséstof bijna geheel uit geplooid door het gewicht. Dit is het beste zichtbaar indien de plissé geruime tijd naar beneden heeft gehangen.
  2. De plissé of duette gordijnen zijn eenvoudig te reinigen door ze in een bad/teil met water (max. 30°C) te dompelen, zonder het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. Om het plissé of duette gordijn mooi van vorm te laten blijven dient de klant 1x per maand het plissé of duette gordijn helemaal naar boven op te trekken en gedurende 1 dag zo te laten staan.
 1. Overgordijn/ vitrage/ inbetween
  1. Afhankelijk van de stof kan in meer of mindere mate krimp voorkomen.
  2. Op welke wijze de klant het overgordijn/vitrage/inbetween dient te reinigen is afhankelijk van de specificatie van de stof.
 1. Levering
  1. Kleurcompany BV streeft naar een levertijd van 4 a 5 weken. Dit is afhankelijk van het door de klant gekozen product. De aangegeven levertijd is slechts een indicatie en dus niet bindend.
  2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Kleurcompany BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 24 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
  3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
  4. De klant wordt geacht direct na levering van het product, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Kleurcompany BV te melden. De klant dient Kleurcompany BV de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeenkomst na te komen. 
  5. Alle producten die de klant bij Kleurcompany BV bestelt kunnen op afspraak door Kleurcompany BV gemonteerd worden.
 1. Garantie
  1. Op geleverde jaloezieën wordt een garantie gegeven van 24 maanden, met uitzondering van houten jaloezieën. 
  2. Op geleverde rolgordijnen wordt een garantie gegeven van 24 maanden. Afhankelijk van de stofsamenstelling kan krimp en rek in het doek optreden, dit is een eigenschap van het rolgordijn. Dit treedt het snelst op bij grote afmetingen.
  3. Op geleverde lamellen wordt een garantie gegeven van 24 maanden.
  4. Op geleverde duo rolgordijnen wordt een garantie gegeven van 24 maanden.
  5. Op geleverde plissé of duette gordijnen wordt een garantie gegeven van 24 maanden.
  6. Op geleverde overgordijnen/vitrage/inbetween wordt een garantie gegeven van 24 maanden. 
  7. De garantie heeft betrekking op materiaal en fabricagefouten. 
  8. Indien het geleverde product beschadigd is door schrobben, condenswater, reinigingsmiddelen of insecten, dan kan de klant geen beroep doen op de garantie. 
  9. De garantie geldt voor de maten die zijn opgenomen in de prijslijst van Kleurcompany BV. Op producten die een grotere maat hebben dan de maten die zijn opgenomen in de prijslijst wordt geen garantie gegeven.
  10. Op de montage die Kleurcompany BV uitvoert krijgt de klant 12 maanden garantie. Omdat de geleverde producten gebruiksartikelen zijn, wordt door de monteur bekeken of het defect binnen de montage garantie valt.
  11. De garantieperiode start op de dag van levering.
  12. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
   1. de klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Kleurcompany BV meldt;
   2. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
   3. de door Kleurcompany BV verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
   4. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
   5. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   6. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
   7. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
   8. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
   9. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
  13. Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
  14. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Kleurcompany BV heeft voldaan.
  15. De klant dient Kleurcompany BV of de door Kleurcompany BV ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.
 1. Annulering
  1. In het geval dat de klant de bestelling annuleert, zal de klant alle reeds door Kleurcompany BV in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.
  2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
 1. Betaling 
  1. Betaling van gemonteerde producten dient te worden gedaan aan de monteur na montage dit kan per pin of contant of in overleg op factuur.
  2. Indien de klant het product afhaalt in de winkel, dan dient dit product afgerekend te worden via de pin of contant.
  3. Indien de klant een bedrijf is, dan kan levering of rekening geschieden. De klant dient de van Kleurcompany BV ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument wordt over de eerste € 2.500,- 15% aan incassokosten berekend, wordt over de volgende € 2.500,- 10% aan incassokosten berekend en wordt over de volgende € 5.000,- 5% aan incassokosten berekend, met een minimum van € 40,-.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Kleurcompany BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Kleurcompany BV, totdat alle vorderingen die Kleurcompany BV op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
  2. Kleurcompany BV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Kleurcompany BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Kleurcompany BV.
 1. Opschorting en ontbinding 
  1. Kleurcompany BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
   1. Kleurcompany BV bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
   2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
   3. na het sluiten van de overeenkomst Kleurcompany BV ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  2. Kleurcompany BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
  3. Voorts is Kleurcompany BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Kleurcompany BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Kleurcompany BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 24 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. Kleurcompany BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kleurcompany BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. Kleurcompany BV is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Kleurcompany BV geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
  4. In geen geval is Kleurcompany BV aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het door Kleurcompany BV geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
  5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Kleurcompany BV geleverde product, sluit Kleurcompany BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
  6. Kleurcompany BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Kleurcompany BV in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  7. De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Kleurcompany BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
  8. Kleurcompany BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Kleurcompany BV werkzaamheden verricht.
  9. Kleurcompany BV is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  10. Kleurcompany BV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet.
  11. Indien Kleurcompany BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kleurcompany BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kleurcompany BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kleurcompany BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kleurcompany BV of haar ondergeschikten.
  13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Kleurcompany BV vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kleurcompany BV kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
 1. Overmacht
  1. Kleurcompany BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Kleurcompany BV door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Kleurcompany BV of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Kleurcompany BV of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Kleurcompany BV.
  3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Kleurcompany BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Kleurcompany BV als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
  4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
 1. Geheimhouding 
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Kleurcompany BV behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
  2. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kleurcompany BV de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen Kleurcompany BV en de klant is Belgisch recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Kleurcompany BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kleurcompany BV gevestigd is. Indien Kleurcompany BV een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.